Ρύπανση

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις της στην υγεία προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων. Είναι ένα θέμα που συζητείται πολύ συχνά στην Ελλάδα, αφού δεν περνάει ουτε μια εβδομάδα που δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες κάτι σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται για ένα αποκλειστικά ή ιδιαίτερα ελληνικό πρόβλημα, αφού κατατάσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας διεθνώς. Συνήθως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκτιμήσει ότι ίσως έως και το 30% των ασθενειών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τη ρύπανσή του, η οποία μπορεί να ευθύνεται έως και το 5% των θανάτων. Είναι λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα, που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που ζουν σε πόλεις.

Είναι επίσης ένα πρόβλημα από το οποίο δεν μπορούμε να προστατευτούμε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να προστατευτούμε από ένα επικίνδυνο καταναλωτικό προϊόν αποφεύγοντας τη χρήση του. Επιπλέον, είναι ένα πρόβλημα χωρίς διακρίσεις, που επηρεάζει όλους τους ανθρώπους-ενήλικες, βρέφη, ηλικιωμένους, ασθενείς, ευάλωτες ομάδες και άλλους.

Image
  • ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι η ατμοσφαι-ρική ρύπανση έχει επιπτώσεις στην υγεία. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο κατηγορίες ε-πιπτώσεων στην υγεία. Το ένα αφορά οξείες και το άλλο χρόνιες επιδράσεις. Όταν μιλάμε για οξείες επιπτώσεις, εννοούμε απλώς τις ά-μεσες, αυτές που εμφανίζονται λίγο μετά τη σχετική αναφορά. Μιλάμε για οξείες επιδρά-σεις όταν μετά από ένα επεισόδιο ρύπανσης, την ίδια ή την επόμενη ημέρα υπάρχουν αυξη-μένες εισαγωγές έκτακτης ανάγκης με καρ-διοαναπνευστικά προβλήματα στα νοσοκο-μεία. Οι οξείες επιδράσεις σχετίζονται κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα όπως αναπνευ-στική ανεπάρκεια, άσθμα, η

χρόνια βρογχίτιδα, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι αφορά και καρδιακές ή κυκλοφορικές παθήσεις. Τα σχετικά συμπτώ-ματα εμφανίζονται με ένα εύρος σοβαρότητας και συνήθως σε άτο-μα με ήδη επιδεινωμένο ιστορικό.

Τα άτομα που εισάγονται σε καταστάσεις έ-κτακτης ανάγκης μετά από επεισόδια ατμο-σφαιρικής ρύπανσης τείνουν να είναι εκείνοι με ήδη επιδεινωμένη υγεία, όπως άσθμα, βρογχίτιδα και ούτω καθεξής.

  • ΧΗΜΙΚΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩ-ΜΑΤΙΔΙΑ

Είναι γνωστό ότι στη μολυσμένη ατμόσφαιρα υπάρχει μεγάλος αριθμός τοξικών ουσιών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην πρόκληση αυτών των φαινομένων. Μια πρώτη κατηγορία αφορά τους λεγόμενους «κλασικούς ρύπους».

Αυτοί είναι γνωστοί ρύποι, όπως τα διάφορα οξείδια-μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, καπνός, όζον κ.λπ. Μια άλλη κατηγορία ρύπων σχετίζεται με βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδο, νικέλιο, σίδηρο, κάδμιο και άλλα , τα οποία επίσης έχουν μελετηθεί εκτενώς.

Αλλά οι ρύποι για τους οποίους ακούμε πολλά τα τελευταία χρόνια είναι αιωρούμενα σωματίδια αφενός και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες αφετέρου.

Στα αιωρούμενα σωματίδια περιλαμβάνεται επίσης η φυσική σκόνη. Τα σωματίδια για τα οποία μιλάμε όταν μιλάμε για τις τοξικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι πολύ μικρότερα από τη φυσική σκόνη.

Μία από τις κατηγορίες σωματιδίων έχει διάμετρο 10 έως 100 μικρά (εκατομμυριοστά) του μέτρου - ένα μικρό είναι περίπου ίσο με το ένα δέκατο έως το ένα εικοστό του πάχους μιας τρίχας) και σε αυτό ανήκουν τα σωματίδια που χαρακτηρίζουμε ως σκόνη. Αυτά είναι σχετικά χαμηλού κινδύνου, καθώς σταματούν στη μύτη και δεν μπορούν να διεισδύσουν στους πνεύμονες.

Τα τοξικά σωματίδια έχουν διάμετρο 10 μικρά και κάτω και είναι γνωστά ως PM10 -από τον αγγλικό όρο "σωματιδιακή ύλη" που σημαίνει αιωρούμενη ύλη. Από αυτά που έχουν διάμετρο 10-2,5 μικρά μπορούν να διεισδύσουν σε κάποιον βαθμό μέσα στον πνεύμονα και να φτάσουν στην τραχεία όπου μπορούν προκαλούν ζημιά είτε από μόνα τους είτε μέσω των υλικών που μεταφέρουν με αυτούς. Σωματίδια με διάμετρο 2,5 μικρά ή λιγότερο (γνωστό ως PM2.5) μπορεί να διεισδύσουν  στις κυψελίδες του πνεύμονα. το βαθύτερο σημείο του πνεύμονα, όπου πραγματοποιείται ανταλλαγή αερίων και για αυτό θεωρούνται  πιο τοξικά.

  • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η ζωή στη σύγχρονη κοινωνία περιλαμβάνει και την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες στο πε-ριβάλλον, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να μηδενιστούν ρεαλιστικά. Η μείωση της έκθεσης οφείλεται στην προσωπι-κή συμπεριφορά και ευθύνη του ατόμου.

Οι καθαριστές αέρα Wood ‘s αφαιρούν επι-βλαβή σωματίδια από τον εσωτερικό αέρα, παρέχοντας σας ένα πιο υγιές περιβάλλον. Καταπολεμήστε τη ρύπανση με τα προϊόντα της Wood’s !

Image
Image

• Μειωμένη ατμοσφαιρική ρύπανση με το υψηλότερο επίπεδο φιλτραρίσματος.

• Μειωμένα επίπεδα θορύβου.

• Μειωμένη ρύπανση που μπορείς να διακρίνεις χωρίς περιττές οθόνες ή λειτουργίες.

• Μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα με τις χαμηλότερες καταναλώσεις της αγοράς.