Καθαρός και φρέσκος εσωτερικός αέρας!

Image

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σας αφορά και στο σπίτι αλλά και στο χώρο εργασίας, γιατί  έχει

επιπτώσεις στην υγεία και την ευεξία  σας αλλά  και της οικογένειάς σας. Ο εσωτερικός κακός αέρας όπως η ρύπανση, η σκόνη, οι μυρωδιές, ο καπνός και τα βακτήρια μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες κινδύνων για την υγεία, προκαλώντας αναπνευστικές ασθένειες και άλλες λοιμώξεις. Μπορεί ακόμη και να επηρεάσει την ψυχική υγεία σας. Αλλά να είστε σίγουροι ότι υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας από τέτοιους κινδύνους.

Η τεχνική της Wood’s

Εξαιρετικό επίπεδο φιλτραρίσματος με ελά-χιστο θόρυβο και την χαμηλότερη κατανά-λωση ενέργειας.
Οι καθαριστές αέρα της Wood’s έχουν πατε-νταρισμένη τεχνική φιλτραρίσματος. Χρησι-μοποιώντας ιονισμό τόσο στην συσκευή κα-θαρισμού αέρα όσο και στα φίλτρα, οι συ-σκευές της Wood ‘s είναι σε θέση να φτάσουν σε εξαιρετικά επίπεδα φιλτραρίσματος σύμ-φωνα με τα πρότυπα HEPA, με ένα κλάσμα της κατανάλωσης ενέργειας και των επιπέ-δων θορύβου που συνοδεύει ένα τόσο πυκνό φίλτρο.
Με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση ενέρ-γειας και θορύβου, οι καθαριστές αέρα της Wood’s παρέχουν αξιόπιστη και ασφαλή προστασία από ρύπους έως το μέγεθος 0,0001 mm.
• Ο αέρας κυκλοφορεί στο δωμάτιο και αναρ-ροφάται μέσω του καθαριστή αέρα με έναν αθόρυβο ανεμιστήρα εξοικονόμησης ενέρ-γειας.
• Τα σωματίδια αέρα ιονίζονται καθώς εισέρ-χονται στον καθαριστή αέρα. Αυτό αυξάνει το μέγεθός τους και έλκονται επίσης από αντίθε-τα φορτισμένες επιφάνειες.
• Τα φίλτρα Active ION HEPA ιονίζονται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο. Φιλτρά-ρουν και την ίδια στιγμή μαγνητίζουν τα ήδη ιονισμένα σωματίδια αέρα.

Image